Általános Szerződési Feltételek

Főoldal / Általános Szerződési Feltételek

A Szegi Medical Center Kft. által nyújtott

Egészségügyi Szolgáltatásra vonatkozó

Általános Szerződési Feltételek

A Szegi Medical Center Kft. (székhely: 1052 Budapest, Haris köz 5. 1. em. 1., cégjegyzékszám: 01-09-323148, adószám: 22717319-2-41) (továbbiakban: Szegi Medical Center), mint szolgáltató által nyújtott nem közfinanszírozású egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) között létrejött a Szegi Medical Center által az Ügyfél részére nyújtott járóbeteg-szolgáltatásokra, valamint esztétikai kezelésekre (továbbiakban: Szolgáltatás) vonatkozó egyedi szerződésre (továbbiakban: Szerződés) a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak.

Az Ügyfél a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Általános Adatok, a Szegi Medical Center elérhetőségei:

A szolgáltató neve: Szegi Medical Center Kft.

Székhelye: 1052 Budapest, Haris köz 5. 1. em. 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-323148

Adószám: 22717319-2-41

Képviselő: Sinkovits Ingrid Szeréna

Postacím: 1052 Budapest, Haris köz 5. 1. em. 1.

Telefonszám: +36 1 617 5214

E-mail cím: [email protected]

Weboldal: www.szegimedical.com

1. A Szolgáltatás

1.1. A Szegi Medical Center és az Ügyfél az egyedi szolgáltatási szerződést írásban köti meg. A Szegi Medical Center járóbeteg-, valamint esztétikai és közérzet javító szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél részére a hatályos vonatkozó jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv, az egészségügyi törvény), szakmai protokollok és a jelen ÁSZF szerinti feltételek betartása mellett. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú Ügyfél jognyilatkozatának érvényességéhez a törvény eltérő rendelkezése hiányában törvényes képviselőjének hozzájárulása és nyilatkozata szükséges.

1.2. A Szolgáltatás nyújtásának helyszíne: 1052 Budapest, Haris köz 5. 1. em. 1.

1.3. A Szegi Medical Center kijelenti, hogy a Szolgáltatás nyújtásához szükséges tárgyi- és személyi feltételekkel, az egészségügyi tevékenységre vonatkozó általános szakmai felelősségbiztosítással és a működéshez szükséges hatósági engedéllyel rendelkezik.

1.4. A Szegi Medical Center a Szolgáltatás nyújtásának teljesítéséhez jogosult a jelen és a vonatkozó jogszabályban rögzített feltételek mellett közreműködőt (teljesítési segéd) igénybe venni, így közreműködő orvosok, alvállalkozók/megbízottak, valamint egyéb egészségügyi alkalmazottak szolgáltatását.

2. A Felek jogai és kötelezettségei

2.1. A Szegi Medical Center kötelezettséget vállal arra, hogy Szolgáltatásait a vonatkozó jogszabályok és egyéb szakmai előírások betartásával, szakszerűen és az Ügyfél egészségének javulására irányuló szándékkal, a tőle elvárható körültekintéssel és gondossággal látja el.

2.2. A Szegi Medical Center kijelenti, hogy Ügyfelét a Szolgáltatásokra történő előzetes bejelentkezésük alapján a Szolgáltatás nyújtására megjelölt helyszínen fogadja és Szolgáltatásokat nyújt részükre.

2.3. A Szegi Medical Center jogosult az ellátást az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 131.§ rendelkezése mellett, valamint tekintettel arra, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel feladatellátási szerződéssel nem rendelkező egészségügyi szolgáltatóként ellátási kötelezettséggel nem rendelkezik, a jelen Szerződés 2.5. pontjában jelzett beleegyező nyilatkozat elfogadásának hiányában minden további indoklás nélkül megtagadni.

2.4. Az Ügyfél köteles minden a gyógykezeléséhez, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez szükséges, valamint betegségével összefüggésben levő mások életét vagy testi épségét veszélyeztető tényről, körülményről kezelőorvosát tájékoztatni. Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy csak részleges teljesítése esetén a tájékoztatás elmaradásából keletkező következményekért a Szegi Medical Centert (beleértve a Szegi Medical Centerrel szerződésben álló az Ügyfelet érintő a fent megjelölt ellátás helyszínén a gyógykezelést végző szakorvost) sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

2.5. Az Ügyfélnek joga van a számára nyújtott egyészségügyi Szolgáltatásról, a kezelések, beavatkozások menetéről, valamint annak kockázatairól és az esetleges szövődményekről előzetesen tájékoztatást kapni. A tájékoztatás megtörténtét az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevétele előtt az arra rendszeresített beleegyező nyilatkozaton tett aláírásával igazolja.

2.6. Az Ügyfél a beavatkozás elvégzéséhez szükséges beleegyezését bármikor visszavonhatja, azonban a beleegyezés alapos ok nélküli visszavonása esetén az ennek következtében felmerült és indokolt költségeket megfizetni köteles.

2.7. Az Ügyfél beleegyező nyilatkozaton tett aláírásával kijelenti, hogy a Szegi Medical Center által nyújtott egészségügyi Szolgáltatást szabad önrendelkezési jogának biztosítása tudatában veszi igénybe.

3. A Szolgáltatás igénybevételének menete

3.1. A Szegi Medical Center hétfőtől péntekig 7.00 és 20.00, szombaton 10.00 és 15.00 között fogadja Ügyfeleit. A Szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél előzetesen

3.1.1. időpontot foglal az időpontfoglalásra alkalmas internetes felületen keresztül (www.szegimedical.com),

3.1.2. telefonon (+36 1 617 5214),

3.1.3. vagy elektronikus üzenet formájában ([email protected]).

3.2. Az Ügyfelek a jelen ÁSZF betartásával a Szegi Medical Centerrel szerződéses viszonyban álló harmadik fél közvetítésével is igénybe vehetik a Szolgáltatásokat.

3.3. Az Ügyfél köteles az előzetesen leegyeztetett időpontban a Szolgáltatás igénybevételéhez megjelenni. Az Ügyfél érkezését a jelen ÁSZF 1.2. pontjában jelzett helyszínen a recepción jelzi. Az Ügyfél köteles a Szegi Medical Centert haladéktalanul, de legkésőbb 24 órával az egyeztetett időpont előtt értesíteni, amennyiben az időpontban megjelenni nem tud. Amennyiben az Ügyfél az időpontot a Szolgáltatás igénybevételéről egyeztetett időponthoz képest 24 órán belül másodjára sem mondja le, azaz a lemondást a 3.1. alpontjaiban feltüntetett elérhetőségeken keresztül a Szegi Medical Center felé nem jelzi, az Ügyfél részére a Szegi Medical Center által közzétett Árlistán feltüntetett egyszeri konzultációs díj lesz felszámítva. A konzultációs díj felszámításától a Szegi Medical Center eltekint, ha az Ügyfél az előre egyeztett időpontban igazoltan rajta kívül álló okból nem tudott megjelenni. Ha a Szegi Medical a Szolgáltatás nyújtására rajta kívül álló okból kifolyólag nem képes, arról az Ügyfelet alternatív időpont felajánlásával haladéktalanul tájékoztatni köteles. A Szegi Medical Center ez esetben semmilyen kártérítési / kárpótlási díj megfizetésére nem köteles.

3.4. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben a jelen ÁSZF 2.3. foglaltak érvényesek.

3.5. Az Ügyfél érkezése után személyes, valamint egészségügyi adatai rögzítésre kerülnek, (mely adatokat a Szegi Medical Center Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának rendelkezései szerint kezeli), valamint a felek között megkötésre kerül az egyedi szolgáltatási szerződés. Az egyedi szolgáltatási szerződés megkötése kötelező, ennek hiányában a szolgáltatás igénybevétele nem kezdhető meg. Az Ügyfél azonosításához szükséges személyazonosság igazolására szolgáló érvényes igazolványt az Ügyfélnek a recepción be kell mutatnia, a személyazonosság igazolásának megtagadása esetén a szolgáltatás igénybevétele nem kezdhető meg.

3.6. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevétele során köteles a Szegi Medical Center Házirendjét és Működési Rendjét betartani.

3.7. Az Ügyfél jogosult a Szolgáltatással kapcsolatban panaszt tenni. A panasz feldolgozására a Szegi Medical Center Panaszkezelési Szabályzatában foglaltak irányadóak.

3.8. A Szolgáltatás igénybevétele során az Ügyfél és a Szegi Medical Center együttműködésre köteles. Ennek keretében az Ügyfél a jelen ÁSZF 2.4. pontja szerint köteles eljárni, valamint a Szegi Medical Center alkalmazottjaival és a Szegi Medical Centerrel közreműködői szerződés által egészségügyi szolgáltatást nyújtó partnereivel köteles együttműködni, a Szolgáltatással kapcsolatban a tőlük kapott rendelkezéseket köteles betartani, valamint személyes adatait a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelően igazolni köteles.

3.9. A Szegi Medical Center az Ügyfél magatartására visszavezethető kárért, valamint a jelen ÁSZF 1.2. pontjában jelzett helyszínen hagyott értékeiért felelősséget nem vállal, azokat megőrizni és az Ügyfél részére továbbítani nem köteles.

3.10. Az Ügyfél az egészségügyi ellátást dokumentáló iratot köteles aláírni, mellyel hozzájárul az egészségügyi dokumentumra felvett adatok és információk Szegi Medical Center általi rögzítéséhez illetve a rögzített adatok egészségügyi kezelés céljából történő kezeléséhez. Az Ügyfél az egészségügyi ellátást dokumentáló irat egy példányát kézhez kapja.

4. Díjfizetés

4.1. Az Ügyfél a Szegi Medical Center által nyújtott Szolgáltatások igénybevétele esetén Szolgáltatási díj megfizetésére kötelezett. A Szegi Medical Center a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) szerződéses viszonyban nem áll.

4.2. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevétele előtt tájékoztatást kap annak díjtételéről. Az Ügyfél a Szolgáltatások díjtételeit a www.szegimedical.com oldalon közzétett Árlista alapján, valamint a Szegi Medical Center recepciójának munkatársaitól kapott információ alapján ellenőrizheti.

4.3. Amennyiben az Ügyfél kezelőorvosa az előre egyeztetett és kölcsönösen elfogadott Szolgáltatásokon túl a kezelés során további Szolgáltatások igénybevételét javasolja, ezen javaslatokat az Ügyfél elfogadja és a külön Szolgáltatásokat ennek megfelelően igénybe veszi, a külön Szolgáltatások ellenértékét is megfizetni köteles.

4.4. Az Ügyfél a Szolgáltatások ellenértékét az alábbi módokon fizetheti meg:

4.4.1. készpénzben a Szegi Medical Center recepcióján

4.4.2. bakkártyával a Szegi Medical Center recepcióján

4.4.3. a 4.5. pontban jelzett esztétikai vagy egyéb kezelések és beavatkozások igénybevétele esetén banki átutalással a Szegi Medical Center 11714006-25973271 OTP banknál vezetett bankszámla számára.

4.4.4. SZÉP kártyával (nem minden Szolgáltatás esetén vehető igénybe)

4.4.5. egészségpénztári kártyával (nem minden Szolgáltatás esetén vehető igénybe)

4.5. Az Ügyfél a Szolgáltatások igénybevételéért a Szolgáltatás teljesítése után a jelen ÁSZF 4.4 pontjában meghatározott módokon fizet. Az Ügyfél a járóbeteg-szolgáltatások igénybevételekor (első szakorvosi konzultáció, szakorvosi vizsgálat, szakorvosi kezelés, kontroll vizsgálat, egynapos sebészeti beavatkozás) a Szolgáltatás teljesítése után fizeti meg annak ellenértékét a jelen ÁSZF 4.2. és 4.3. szerint. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szakorvosi konzultáció során javasolt esztétikai vagy egyéb kezelések és beavatkozások igénybevételének feltétele is, hogy a Szolgáltatás díjának 30-50%-át előzetesen megfizesse. Az Ügyfél amennyiben a jelen ÁSZF 2.6. szerint a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges beleegyezését visszavonja, az előlegként előzetesen megfizetett a kezelés 30-50%-át a Szegi Medical Centertől nem kapja vissza, a beleegyezés visszavonása miatt keletkezett a teljes ellenérték, illetve az előleg felett felmerülő költségeket is megfizeti a Szegi Medical Center részére.

4.6. A Szegi Medical Center által a jelen ÁSZF 4.2 szerinti Árlistához képest alacsonyabb áron értékesített Szolgáltatásaira az Ügyféllel Egyedi Szerződést köt, mely Szerződés feltételeit amennyiben az Ügyfél nem teljesíti a Szegi Medical Center jogosult a Szolgáltatás árlista szerinti díjtételéről szóló számla kiállítására.

4.7. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások díjfizetésének a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerinti nem teljesítése esetén a Szegi Medical Center igényét jogi úton érvényesíti és az igényérvényesítés költségei az Ügyfelet terhelik.

5. Felelősség

A Szegi Medical Center szolgáltatásait a Páciens egyéni elhatározása, saját döntése alapján veszi igénybe. Ügyfél a szolgáltatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy minden orvosi beavatkozásnak, kezelésnek van kockázata, és mindazt a kockázatot, amelyért az orvos nem tehető felelőssé, a betegnek kell viselnie. Az egyes Ügyfeleknél a gyógyulás menete és időtartama eltérő lehet, vagy az átlagostól eltérhet. A Szegi Medical Center nem vállal felelősséget azokért a következményekért, amelyek az Ügyfél szolgáltatási szerződésből –így a jelen ÁSZF-ből is- eredő kötelezettségei megszegéséből adódik, vagy abból, hogy az orvosok és az ellátásban közreműködők egyéb, gyógyulással illetőleg a gyógykezeléssel kapcsolatos utasításait nem tartja be, az előírt gyógyszert nem szedi be vagy, nem az orvosi rendelvénynek megfelelően szedi, illetőleg az előírt terápiát nem az orvosi rendelvénynek megfelelően alkalmazza. Az Ügyfél tudomásul veszi és írásban nyilatkozik arról, hogy amennyiben vizsgálat(ok) céljából mintavételre került sor, azonban az eredményekért nem jelentkezik a mintavételt követő időszakban az eredmények várható elkészültének (melyről szóbeli tájékoztatást kap) idejéig, a Szegi Medical Center nem vállal felelősséget az elmaradt terápia miatti esetleges egészségkárosodásért. A Szegi Medical Center mindent tőle elvárható lépést megtesz azért, hogy az ellátás során érvényesüljenek a jogszabályban foglalt, vagy egyéb szakmai szabályok, így különösen a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek, ezek hiányában a megalapozott, széles körben elfogadott szakirodalmi közlésekre, vagy szakmai konszenzusra támaszkodó szakmai ajánlások, valamint azért, hogy a szolgáltatása a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásával szakmailag hatásosan nyújtható legyen.

6. Az ÁSZF hatálya

6.1. A jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdések tekintetében, amelyekről az Ügyféllel kötött Egyedi Szerződésben kifejezetten eltérően nem rendelkezik.

6.2. A jelen ÁSZF a Szegi Medical Center által nyújtott Szolgáltatásokra terjed ki.

6.3. A Szegi Medical Center jogosult a jelen ÁSZF módosítására. A módosított ÁSZF-et honlapján, valamint a Szolgáltatás helyszínén az Ügyfél számára elérhető helyen közzéteszi.

7. Záró és vegyes rendelkezések

7.1. A jelen ÁSZF-ben és az Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyv, valamint az érvényes egészségügyi szakmai irányelvek irányadóak.

7.2. Amennyiben a Felek vitájukat békésen rendezni nem tudják, az ezzel kapcsolatos tárgyalások eredményre nem vezetnek, úgy a vita rendezésében a Szegi Medical Center székhelye szerinti illetékes bíróság illetékes.

7.3. A jelen ÁSZF 2018. október 1-én lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes.

Szegi Medical Center

Visszahívás kérése

*A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Kérjen visszahívást, vagy hívjon minket most!

06-1-617-5214

Adatait bizalmasan kezeljük! Adatkezelési tájékoztató

X